V/v mua BHYT bắt buộc cho sinh viên năm 2021


Căn cứ vào công văn 1683/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng ngày 14/08/2020 v/v hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 – 2021;

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo đến toàn thể sinh viên thực hiện mua bảo hiểm y tế bắt buộc dành cho học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2021 như sau:

1. Mức thu và thời hạn bảo hiểm:

Mức thu BHYT năm 2021 là 563.220 đồng/1sinh viên (bao gồm 12 tháng năm 2021, với mức 46.935 đ/tháng * 12 tháng)

Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021.

2. Thời hạn nộp tiền mua bảo hiểm:

- Sinh viên nộp tiền mua bảo hiểm y tế tại phòng Kế hoạch - Tài chính (A108) vào 2 ngày 17 và ngày 18 tháng 12 năm 2020.

Sau thời gian trên, nhà trường không chịu trách nhiệm liên quan phát sinh từ việc nộp chậm BHYT của sinh viên.

3. Thời gian trả và nhận thẻ BHYT:

- Thời gian trả thẻ BHYT: Phòng CTSV sẽ có thông báo cụ thể về thời gian trả thẻ BHYT.

- Nơi nhận thẻ BHYT: Phòng Công tác sinh viên (A105).

Sinh viên có trách nhiệm đóng BHYT bắt buộc theo đúng Luật định. Phòng Kế hoạch – Tài chính yêu cầu sinh viên tất cả các lớp nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Lưu ý: Sinh viên là thân nhân của các đối tượng theo quy định Pháp luật (gồm sĩ quan, quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân; sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo…), đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ thì không phải mua thẻ BHYT. Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách (theo mẫu đính kèm) cùng với bản photo thẻ bảo hiểm (còn giá trị) và nộp về phòng Công tác sinh viên trước ngày


Các file đính kèm: