Thông báo nộp Lệ phí thi tiếng Anh và Tin học đầu ra năm 2021


THÔNG BÁO

Sinh viên nộp Lệ phí thi khảo sát năng lực chuẩn đầu ra tiếng Anh và Tin học năm 2021 (Theo Thông báo 17/TB-KT&ĐBCL)

Nộp tiền mặt tại phòng Kế hoạch – Tài chính, Khu V, phòng V.A106 vào 2 ngày Thứ 3 và Thứ 5 trong tuần.

Hạn cuối đến ngày 10/4/2021.