Thông báo danh sách sinh viên đạt điều kiện để xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 / 2019-2020


Phòng Công tác sinh viên (CTSV) thông báo danh sách sinh viên đạt điều kiện để xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn để được xét, cấp học bổng KKHT

Sinh viên được xét, cấp học bổng KKHT phải đạt được tất cả các tiêu chuẩn sau:

- Có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, trong đó không có điểm học phần dưới 5,0 -theo thang 10

- Có kết quả đánh giá rèn luyện từ loại khá trở lên

- Đảm bảo được tiến độ học tập

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng.

- Những sinh viên học kéo dài quá thời gian quy định của khoá học thì trong các học kỳ kéo dài không nằm trong diện được xét, cấp học bổng.

2. Danh sách này là tất cả sinh viên đạt điều kiện “xét” học bổng KKHT, Nhà trường dựa vào kinh phí được cấp và các điều kiện quy định thực hiện xét, “cấp” học bổng KKHT đối với sinh viên (Danh sách được xét cấp học bổng KKHT được Hội đồng họp thông qua-> phòng CTSV sẽ thông báo sau- Dự kiến họp hội đồng Thứ 5 ngày 18/3/2021).

+ Xem danh sách tại đường link: https://bitly.com.vn/2vgh7t

3. Yêu cầu tất cả sinh viên kiểm tra, rà soát và trường hợp có thắc mắc sinh viên liên hệ về Phòng CTSV (gặp C. Dung) trước ngày 13/3/2021. Sau thời gian thông báo này nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào liên quan đến việc xét cấp học bổng