Triển khai dạy học trực tuyến từ ngày 04/05/2021 (thứ 3) đến hết ngày 08/05/2021 (thứ 7)


Do tình hình bệnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Trường VKU chuyển việc giảng dạy - học tập sang dạy học trực tuyến kể từ ngày 04/05/2021 (thứ 3) đến hết ngày 08/05/2021 (thứ 7).

Việc tổ chức dạy học trực tuyến như hướng dẫn đã triển khai trước đây (hướng dẫn chi tiết tại mục Tin tức chung trên hệ thống elearning.vku.udn.vn):

- Giảng viên tạo phòng học trực tuyến (Google Meet) và cập nhật link phòng học trên hệ thống elearning.vku.udn.vn chậm nhất 30 phút trước khi bắt đầu buổi học (đối với các học phần triển khai giảng dạy ngày mai 04/5/2021) và trước một ngày đối với học phần triển khai giảng dạy từ ngày 05/05 - 08/05/2021.

- Sinh viên đăng nhập vào hệ thống elearning.vku.udn.vn trước mỗi buổi học để lấy link vào phòng học trực tuyến.

Nếu gặp vấn đề phát sinh trong quá trình học trực tuyến, sinh viên liên hệ trực tiếp giảng viên của học phần hoặc Phòng Đào tạo qua số điện thoại 0236 3667113 hoặc email: daotao@vku.udn.vn để được hỗ trợ.