Thông báo về kế hoạch triển khai đề tài và Hội nghị NCKH của sinh viên - 2021