Thông báo sinh viên trình độ đại học khóa 2018 chưa hoàn thành chương trình môn học Giáo dục thể chất


Phòng Đào tạo thông báo sinh viên trình độ đại học khóa 2018 chưa hoàn thành chương trình môn học Giáo dục thể chất trong file đính kèm.