Danh sách Hội đồng bảo vệ Đồ án cơ sở 3 - Khóa 18


LƯU Ý: Những sinh viên thuộc diện phải cách ly tại các khu cách ly (có minh chứng) không thể tham gia thi kết thúc thì Khoa sẽ tạo điều kiện cho các bạn thi lại khi tình hình ổn định (báo cho cô Ngân qua email: nttngan@vku.udn.vn)

Tổ Đào tạo thông báo các danh sách bảo vệ đồ án cơ sở 3 (cho Khóa 18) cụ thể như sau:

1. Thời gian bảo vệ:
- Đồ án cơ sở 3 : thứ 7 ngày 12/09/2020 (bắt đầu 7h30)
2. Danh sách các hội đồng và phòng thi online:
Hội đồng 1 http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/42
Hội đồng 2 http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/43
Hội đồng 3  http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/44
Hội đồng 4 http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/45
Hội đồng 5 http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/46
Hội đồng 6 http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/47
Hội đồng 7 http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/48
Hội đồng 8 http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-hoi-dong/49

3. Danh sách sinh viên không được bảo vệ
Đồ án cơ sở 3: http://daotao.vku.udn.vn/danh-sach-khong-cho-bao-ve/48

Mọi thắc mắc về danh sách thi liên hệ Cô Ngân qua email: nttngan@vku.udn.vn

4. Sau khi bảo vệ: Sinh viên phải chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu của Giảng viên phản biện và in ra nộp lại cho Khoa (CÓ CHỮ KÝ CỦA GVHD) khi đi học trở lại.

Tổ Đào tạo