CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông đào tạo trình độ đại học bậc kỹ sư các ngành học: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, và bậc cử nhân ngành Quản trị kinh doanh.
Bằng Tốt nghiệp Đại học do Giám đốc Đại học Đà Nẵng ký.